ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਗੌਸਪਲ ਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ

USA

P.O. Box 700
Moundridge, Kansas 67107 U.S.A.
(620)345-2533
Email: tracts@gospeltract.us

Canada

Box 180 RR1
Ste. Anne, MB R5H 1R1
(204) 355-4975
Email: info@gospeltract.ca
Content Copyright © 2018 GTBS. All rights reserved.