pan ਗੌਸਪਲ ਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ “Other Country” ਚੁਣੋ।

ਭਾਰਤ (India Punjabi)